Motie 'Gratis schoolmaaltijden op basisscholen' aangehouden

21 March 2023, 23:02 uur
Lokaal
mainImage

De motie van D66 en GroenLinks voor gratis schoolmaaltijden in de Rijswijkse basisscholen, zoals vanavond is gemeld is tijdens de raadsvergadering 

Ten aanzien van het landelijk beleid van minister Wiersma kwam de volgende reactie. "Er is sprake van een landelijk aangenomen D66 motie”, reageert D66-fractievoorzitter Elze Woudstra. “Het geld is inderdaad gereserveerd, onze motie van vanavond bouwt hierop, namelijk om dit in Rijswijk ook invulling te geven en een pilot met schoolmaaltijden te gaan doen. Het is daarmee het gebruiken van de landelijke gelden (waar dan ook eigen geld van de gemeente naast komt)”.

“Er is inderdaad ook geld vanuit het Rijk beschikbaar”, vult wethouder Gijs van Malsen (PvdA) aan. “De scholen bepalen op dit moment in Rijswijk zelf of ze meedoen. De motie kan een vervolg zijn als er extra steun nodig is. Dan kunnen we deze middelen inzetten. Ik ben bereid om een inventarisatie te doen welke scholen hier behoefte te doen".

Deze laatste opmerking trok Annemie Koegler (Rijswijks-Belang) over de streep om ook voor de motie te stemmen. Maar de motie is niet in stemming gebracht omdat de motie is aangehouden. Dit betekent dat de wethouder met de inhoud van de motie aan de slag gaat en de voortgang aan de gemeenteraad laat weten. Kortom, er is vertrouwen in acties van de wethouder. Wel houden de indieners het in de gaten. 

De motie met betrekking tot de schoolmaaltijd luidt als volgt.  

De gemeenteraad van Rijswijk, in vergadering bijeen op 21 maart 2023 ter bespreking van het actieplan Armoedebestrijding,

Constaterende dat:

• Er kinderen in Rijswijk zijn die nu zonder maaltijd naar school gaan;

• In onze gemeente bijna 1 op de 5 kinderen in armoede opgroeit;

Verschillende basisscholen in Rijswijk aangeven dat ze dit probleem herkennen;

Kinderen die met een lege maag op school zitten zich minder goed kunnen concentreren en minder goed presteren dan zij zouden kunnen;

Dit kansenongelijkheid tussen kinderen vergroot.

Overwegende dat:

Door de explosief in prijs gestegen kosten voor levensmiddelen, steeds meer ouders moeite

hebben om hun kinderen elke dag voldoende te eten te geven;

Het aanbieden van gratis maaltijden een grote positieve impact heeft op de gezondheid en daarmee de kansengelijkheid van kinderen.

Verzoekt het college om:

Een schoolmaaltijd aan te bieden aan alle basisscholen van Rijswijk;

Deze maaltijd ten minste één dag per week, met ingang van het schooljaar 23/24, voor een periode van maximaal 2 jaar, te financieren;

Bij de uitvoering maatschappelijke partners te betrekken, vrijwilligers en tussen schoolse opvang in te zetten. Daarnaast alle ervaringen en punten ter verbetering vanuit andere scholen buiten onze  gemeente hierbij te betrekken;

De schoolmaaltijd te financieren uit middelen die overblijven in het voorliggende voorstel Actieplan

Armoedebestrijding+ en /of de nog niet ingezette Tonk-middelen;

Bij het samenstellen van de maaltijd te streven naar de richtlijnen van het Voedingscentrum;

De voortgang te delen met de raad;

De resultaten van de voortgang te delen, bij het verkrijgen van een investering in de Rijke  Schooldag van het ministerie van Onderwijs en om zo te komen tot een passende (financiële)

continuïteit;

• Het totale voorstel, inclusief financiering, uiterlijk Q2 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van [namen / partijen]

D66 PvdA Groen Links