Eind oktober publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een geactualiseerde lijst van verpleeghuizen.

,,WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) staat op deze lijst niet meer in categorie 1 (intensief vervolgtoezicht)”, laat een woordvoerder weten. ,,In de zomermaanden bracht de IGZ zes onverwachte bezoeken aan WZH. Drie van deze bezoeken waren, n.a.v. een motie van de Tweede Kamer, gericht op het controleren van de medicatieveiligheid. Uit deze bezoeken is gebleken dat WZH voldoet aan alle door de Inspectie gecontroleerde normen”.

De Inspectie spreekt het vertrouwen in onze organisatie uit en plaatst WZH daarom in categorie 2: ‘De Inspectie houdt vervolgtoezicht en/of bestuursgesprekken, de Inspectie toetst zo of de instelling tekortkomingen die zijn geconstateerd oplost. Als dat het geval is sluit de Inspectie het toezichttraject op de desbetreffende locatie af.’

,,Uit de bezoeken van de Inspectie is ook gebleken dat er op een aantal punten ruimte voor ontwikkeling blijft”’, aldus een woordvoerder van WZH. ,,We besteden de komende tijd extra aandacht aan het ‘rapporteren op doelen in het cliëntdossier’ en het optimaliseren van de verantwoording rondom ‘toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen’. Eind dit jaar rapporteren wij bij de IGZ hoe wij e.e.a. hebben aangepakt en geborgd. Uiteraard is het goed nieuws dat WZH niet meer op de lijst van ‘slecht presterende verpleeghuizen’ staat. Echter, de publicatie van de IGZ-lijst – met de daarin gehanteerde ranking – heeft een niet correct en misleidend beeld doen ontstaan van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Het is van belang om gegevens in de juiste context te plaatsen. Zoals de Staatssecretaris stelt in zijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 10 oktober: “Ik hecht er aan te benadrukken dat de lijst die de IGZ op 6 juli jongstleden openbaar heeft gemaakt, geen zwarte lijst van onder de maat presterende verpleeghuizen is. (….) Bij publicatie en interpretatie is derhalve grote zorgvuldigheid geboden.”

”Op onze website www.wzh.nl vindt u binnenkort een digitaal dossier waar u onder meer de brief van de Staatssecretaris, de door WZH gepubliceerde persberichten, de inspectierapporten en onze reactie op deze rapporten kunt lezen. Wij zijn trots op alle medewerkers die zich de afgelopen maanden in hebben gezet. Er is hard gewerkt, met goed resultaat. De bemoedigende berichten die we van u en uw naasten mochten ontvangen hebben ons goed gedaan, dank daarvoor. We gaan met elkaar door op de ingeslagen weg en hebben er alle vertrouwen in dat we ons blijven ontwikkelen”.