Het Rijswijks College heeft het voorstel van Hans Paping afgewezen om budget vrij te maken voor het verplaatsen van het Wilhelminamonument en de verfraaiing van de waterput.
Het heeft Paping bewogen om een reactie te geven in de navolgende (ingekorte) brief die dinsdag wordt besproken in de gemeenteraadsvergadering.

“Met verbazing en afschuw heb ik notitie van u genomen van het feit dat er geen budget vrij zal worden vrij gemaakt voor het Wilhelminamonument en de boombank, ondanks het feit dat u het een sympathiek idee vindt. Ik refereer aan uw brief d.d. 11 oktober 2016. Even voor de goede volgorde. Het gaat hier om een gemeentelijk belang (!) en niet bepaald om een buurtbelang. Als u stelt in uw “Visie Rijswijk 2030” dat de burger gehoord moeten worden dan getuigt uw afwijzing bepaald niet van respect voor uw woorden en uitleg in de Visie Rijswijk 2030. Het handelt hier om een burgerinitiatief dat gesteund wordt door: SBOR, Werkgroep Ruysdaelplein, Historische Vereniging Rijswijk, BVR en fractie Van der Horst. Buitendien steunt 88% van de winkeliers het voorstel.

Kar
U stelt in uw brief het volgende; “wij zien daarom graag dat u samen met andere bewoners de initiatieven een stap verder brengt en zoekt naar financiering vanuit de samenleving.” En toen brak mijn klomp……verwacht het college dat ik met een collectebus rondga en nog eens mijn werk ga over doen? NOT! Wellicht ten overvloede kan ik u melden dat wanneer een professionele organisatie het werk zou hebben verricht wat ondergetekende heeft verricht er een stevig prijskaartje aan zou hebben gehangen. Dat is de gemeente bespaard gebleven. Mijns inziens heb ik meer dan genoeg de kar getrokken. Het is nu aan het College om op korte (!) termijn met concrete stappen te komen! Ook de gemeenteraad heeft dit onlangs voorgelegd bij het Forum in september 2016! Het College is aan zet.

Budget
U stelt dat er in de gemeentebegroting geen budget is. Vreemd! Uit welingelichte bronnen blijkt dat de gemeente ca. 3 miljoen euro overschot heeft. Resteert mij nog te melden dat aan sommige projecten de gemeente heel gemakkelijk heel veel geld beschikbaar stelt. Twee voorbeelden: onlangs is zwembad de Put voor € 15.000 extra gefaciliteerd. En speeltuin De Driesprong voor maar liefst € 400.000,= En wat zou u denken van het speelveldje op de Ocarinalaan dat onlangs door 1 mevrouw er doorheen gedrukt is?! Wat heeft dat gekost? Deskundigen op het gebied van ruimtelijk ordening hebben vastgesteld dat Rijswijk weinig onderscheidend is en dat Rijswijk landmarks nodig heeft. De Wilhelminalantaarn is zo’n artefact c.q. landmark. College doe daar wat mee!

Aanvulling: In 2014 heb ik een informeel gesprek gehad met Stichting 1818. Resultaat van dat gesprek: men is bereid 10% van de kosten te dragen als de gemeente met een goed voorstel komt! Hier wacht een schone taak voor de gemeente, lijkt mij.

Nogmaals: het verplaatsen van de lantaarn kost € 32.000,= Als de gemeente nu 1% van het overschot van 3 miljoen neemt dan is dat peanuts. (precies 30.000 euro).  Het gaat om politieke wil en kan er derhalve van het College een meer proactieve houding verwacht worden op zeer korte termijn”, aldus Hans Paping