DSW presenteert de herziene begroting 2018. In de begroting voor 2018 wordt rekening gehouden met een tekort van 3,1 miljoen euro, bestaand uit een tekort aan subsidie vanuit het Rijk voor de salarissen van de SW medewerkers van 2,4 miljoen euro en een negatief bedrijfsresultaat van 700.000 euro.

Dit is onder andere veroorzaakt door een stijging van de kosten van het kaderpersoneel en een verminderde omzet. De gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk zijn gezamenlijk eigenaar van DSW en dragen bij in het tekort naar rato van het aantal SW medewerkers per gemeente. De herziene begroting geeft een tekort weer dat hoger is dan eerder verwacht. Directeur Patrick Verhoef: “We staan voor de uitdaging om DSW financieel op orde te krijgen. Het is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. Met de herziene begroting hebben we nu een realistisch financieel beeld voor de komende jaren neergezet.”

Patrick Verhoef: “We zijn dan ook volop aan de slag om het bedrijfsresultaat te verbeteren. De afgelopen maanden zijn er al verschillende maatregelen doorgevoerd, met resultaat. We hebben het verwachte tekort voor 2017 kunnen beperken met € 200.000. Dat is gelukt door het aantal externen terug te brengen en vacatures selectief te vervullen. Daarnaast hebben we opnieuw onderhandeld met opdrachtgevers, de verhuurder van ons pand en onze onderhuurders. Nieuwe opdrachten en realistische besparingen Voor 2018 en 2019 zijn andere realistische besparingen ingepland. De directie gaat hiervoor de bedrijfsvoering efficiënter inrichten. Daarnaast gaat DSW om tafel met opdrachtgevers om te kijken wat zij nog meer voor hen kan betekenen en vice versa. Verder wordt meer ingezet op het binnenhalen van nieuwe opdrachten en het vinden van geschikte werkplekken voor de werknemers van DSW.”

Zonder maatregelen was het totale tekort in 2018 3,5 miljoen euro geweest. In totaal wordt door alle maatregelen het bedrijfsresultaat in 2018 met 400.000 euro verbeterd tot 3.1 miljoen euro. DSW wil Financieel transparant zijn en staat voor de opgave om het bedrijfsresultaat in vier jaar naar break even te brengen. DSW presenteert voor de zomer van 2018 aan het nieuwe bestuur een plan van aanpak om dit te realiseren.