Bij de gemeenteraadsvergadering van 15 mei bleek dat een aantal partijen begrip hebben voor bezwaren van bewoners over de voorgenomen verbreding van ‘de Vliet’ bij de Delftweg. Daarop heeft de PvdA Rijswijk besloten om een eerder ingediende motie van aan te houden en opnieuw in te dienen als dat nog nodig is.

Om twee schepen elkaar te kunnen laten passeren, acht de provincie het nodig een deel van het Rijn-Schiekanaal te verbreden, maar dit zal gaan ten koste van bomen, verkeersveiligheid en woongenot van de bewoners aan de Delftweg tussen de Broekmolenweg en de grens met Delft.

Volgens een verklaring van de PvdA gebeurt dit slechts ‘een enkele keer en wordt het zicht voor de schippers door verbreding van de vaarweg ook niet verbeterd’. De gemeenteraadsfractie van de Rijswijkse PvdA heeft daarom destijds een motie ingediend die het college van B&W opdraagt het bestemmingsplan niet te wijzigen maar met de provincie te zoeken naar een betere oplossing.

De PvdA zegt verder op hun website: “In de vergadering van 15 mei jongstleden heeft de gemeenteraad deze motie besproken. De aandacht die de bewoners vragen voor hun bezwaren tegen de plannen van de Provincie, vindt een breed draagvlak binnen de raad. Diverse partijen spraken uit dat als de provincie een bestemmingsplanwijziging aanvraagt, zij hiertegen zullen stemmen. De meerderheid van de partijen vindt het echter nog niet nodig dit standpunt middels een motie te bekrachtigen. Hierop heeft de Rijswijkse PvdA fractie besloten de motie aan te houden en opnieuw in te dienen als dat nog nodig is, zo mogelijk samen met andere fracties.”