De programmabegroting over 2018-2021 is door de gemeenteraad met enkele voorbehouden unaniem aangenomen. Na een lange raadsvergadering kon wethouder Nicole Dierdorp (financiën) en het college terugzien op een goed verlopen vergadering.

Wel waren er veel moties en amendementen in stemming.

Hieronder een overzicht:

– Een amendement van Beter voor Rijswijk om de hondenbelasting af te schaffen haalde het niet.
– Het aanstellen van een cultuurmakelaar in de begroting wordt door VVD en Gemeentebelangen niet gewenst voordat bekend is welke verantwoordelijkheden deze krijgt. Dit amendement werd ingetrokken na signalen uit het college.
– De motie van het CDA om de blijverslening (aan te wenden om huis aan te passen) in te zetten werd door college overgenomen.
– Een motie van Onafhankelijk Rijswijk mede ondertekend door Beter voor Rijswijk, het CDA en de PvdA om ook in Oud Rijswijk de maatregel van gratis parkeren (een uur) toe te passen werd aangenomen.
– Een motie van het CDA ‘Regeren is vooruitzien’ over het vertrek van Shell en het ‘niet proactief opstellen van het college’ en de suggestie om weer met de Shell in gesprek te gaan werd verworpen.
– Een motie van Beter voor Rijswijk, Onafhankelijk Rijswijk, de PvdA en medeondertekend door het CDA over het beter in zicht krijgen van doelen, kosten en baten van het jeugd- en jongerenwerk werd aangenomen.
– Een motie van Groen Links om verloren groen in de Landgoederenzone te compenseren door bestemming van de locatie De Opperd te wijzigen in ‘groen’ werd verworpen.
– Een motie van Beter voor Rijswijk, Onafhankelijk Rijswijk en PvdA om het acquisitieplan De Rode Loper te matchen met het profiel van werkzoekenden in Rijswijk werd door het college overgenomen.
– Een motie van Groen Links medeondertekend door D66 en PvdA om tijdens deze collegeperiode te komen met een plan voor ecologisch groenbeheer van de Landgoederenzone werd verworpen.