Zorgen en raadsvragen over Rijswijkse jonggehandicapten

mainImage
Zorgen en raadsvragen over Rijswijkse jonggehandicapten

Het aantal jonggehandicapten dat thuis zonder werk zit, is gestegen sinds gemeenten de verantwoordelijkheid hiervoor hebben. Tienduizenden van hen zitten zonder werk of uitkering, Jeugdzorg Nederland schat dat het landelijk om mogelijk 30 duizend jongeren gaat. CDA Rijswijk heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld om de situatie in Rijswijk helder te krijgen.

Jonggehandicapten die thuis zitten, staan niet op de radar van de overheid, terwijl hun gemeente hen aan werk zou moeten helpen. Het betreft jongeren die sinds 2015 niet meer in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. Die uitkering wordt alleen nog toegekend aan mensen die van jongs af aan volledig, voor altijd gehandicapt zijn. De jonggehandicapten die geen Wajong-uitkering krijgen, kunnen zich bij hun gemeente melden voor werk en eventueel een uitkering. Een snel groeiend leger jonggehandicapten valt echter tussen wal en schip, zonder werk, dagbesteding of uitkering. Het aandeel jongeren zonder werk én zonder uitkering is fors toegenomen constateert het Toezicht Sociaal Domein.

Het CDA is van mening alle jonggehandicapten een eerlijke kans op een toekomst verdienen. Daar vormen werk of dagbesteding een onlosmakelijk onderdeel van. Geen enkele jonggehandicapten mag tussen wal en schip vallen.

De CDA-fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld om duidelijk te krijgen of, en zo ja hoeveel, Rijswijkse jonggehandicapten thuiszitten zonder werk of dagbesteding. Daarnaast hebben zij het college verzocht om geïnformeerd te worden over welke aanpak in Rijswijk gehanteerd wordt voor deze jonggehandicapten en wat de achterliggende redenen zijn waarom jonggehandicapten niet werken of geen dagbesteding hebben.


Foto: Digitaal Dagblad