19 moties en 4 amendementen later is programmabegroting aangenomen

mainImage
19 moties en 4 amendementen later is programmabegroting aangenomen

Tijdens de Algemene Beschouwingen die twee avonden in beslag namen werden door de verschillende fracties verschillende moties en amendementen ingediend.

De gemeenteraad heeft op donderdag 8 november de programmabegroting, de tweede halfjaarsrapportage en de belastingverordening voor de gemeente vastgesteld. Tijdens de eerste avond gaven de 10 fracties uit de raad hun visie op en hun vragen bij de begroting. De tweede avond stond in het teken van nadere vragen aan het college en bespreking van de moties en amendementen. De begroting 2019 is de eerste van het nieuwe college van Groenlinks, VVD, D66 en WIJ.

Moties en amendementen
In totaal werden 19 moties en 4 amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. De fracties dienden gezamenlijk de motie "Beatrixlaan: tunnel of buitenom" in, Met deze motie werd het college opgedragen "Om te streven naar een bestuursakkoord met de MRDH en de gemeente Den Haag voor een gemeenschappelijke agenda resulterend in het aanleggen van een lange tunnel voor de afhandeling van het regionaal verkeer op de Beatrixlaan". Wethouder Lugthart zei namens het college blij te zijn met deze duidelijke en eensgezinde opdracht van de raad. Een andere motie die op grote steun van de raad kon rekenen was die van de fractie van WIJ. over de mogelijke komst van een remise van HTM in de wijk Vrijenban. De gemeenteraad roept met de motie het college op geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een opstel-locatie / remise voor trams aan de Zuiderweg in de wijk Vrijenban. De fracties van het CDA en GBR gaven aan eerst een voorstel van het college te willen afwachten voordat een dergelijke uitspraak gedaan kon worden.

Verschillende moties werden door het college overgenomen of resulteerde in toezeggingen van het college. Deze moties werden niet in stemming gebracht.

Deze kwamen van de:
Pvda: ‘Weekendschool’ en ‘Meer ruimte voor innovatie woonzorgvorm’
OR: ‘Parkeren in Rijswijk’
BvR: ‘Grofvuil vandaag gebeld, morgen afgehaald’
D66: ‘Opzet flexpool van experts’
WIJ: ‘Bewaakte fietsenstalling Station Rijswijk’
CDA: ‘Verstandig omgaan met inspraak en participatie’
GBR: ‘Budgetrecht nieuw beleid’ en ‘Onderhoud Elesenburgerbos’

De amendementen voor de afschaffing van de Hondenbelasting en het verhogen van het budget van de Rekenkamer werden unaniem aangenomen. Het amendement van RijswijksBelang om het gereserveerde bedrag voor een kunstwerk op het Bogaardplein terug te storten in de algemene reserve haalde geen meerderheid. Dat gold ook voor het amendement van het CDA voor het niet toepassen van de verhoging van de OZB met het inflatie percentage.

Bij de stemming over de programmabegroting stemden alle fracties, met uitzondering van BVR, voor. De voorstellen voor de Belastingverordeningen werden unaniem gesteund door de raad. De tweede halfjaarsrapportage met daarin wijzigingen in budgetten en een begrotingswijziging werd eveneens breed gesteund. Enkel de fractie van RijswijksBelang stemde hier tegen.

Bron: Gemeente Rijswijk

 

 


Foto: Digitaal Dagblad