De fractie PvdA heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor een strenger handhavingsbeleid inzake zwerfafval. Naar aanleiding van dit voorstel komt het College met enkele aanbevelingen.

“Het college is van mening met het zwerfafvalplan de beleidsdoelstellingen voor handhaving op zwerfafval te behalen. In uw initiatief voorstel benadrukt u extra capaciteit in te zetten op handhaving van zwerfafval. Per 2018 is 2,33 fte voor reinigingsinspecteurs beschikbaar. Dit is een structurele verhoging ten opzichte van de huidige inzet. Hiervan gaat een duidelijke signaalfunctie uit. Voor een evenwichtige aanpak van het zwerfafvalprobleem is inzet op preventie echter belangrijker dan nog meer inzet op handhaving. Bovendien komen de kosten daarvan ongewenst direct ten laste van de bewoners. Wij adviseren dan ook om niet meer handhaving in te zetten, dan de beoogde vergroting van de capaciteit zoals zal worden voorgesteld in het zwerfafvalplan.”