Het college van Rijswijk heeft het beleidskader ‘Juiste boom op de juiste plek’ naar de gemeenteraad gestuurd. Het is het resultaat van een zoektocht naar een goed evenwicht tussen de wens om de overlast van bomen in woonstraten serieus te nemen en tegelijkertijd uw en onze keuze om de groene identiteit en de groenkwaliteiten van Rijswijk te versterken.

Rijswijk wil haar identiteit versterken als “Groene Buitenplaats”. Daarom vindt zij het behoud van de straatbomen belangrijk ondanks dat er ook negatieve aspecten zijn, zoals overlast en intensief onderhoud. Bomen worden in de regel gehandhaafd. Als toch wordt gekozen voor kappen, wordt dit altijd gecombineerd met het terugbrengen van groen.

• Omdat groen belangrijk is, accepteren we in de regel overlast. De positieve kanten voor het handhaven van bomen in straten zijn groot. Denk hierbij aan het klimaat, stimuleren van biodiversiteit maar ook de woonkwaliteit. Dit is geheel in de lijn met onze Stadvisie (Groene Buitenplaats).
• Toch wordt overlast wel bestreden. Er zijn 12 straten gedefinieerd die prioriteit hebben bij de bestrijding van overlast. Een straat wordt aan deze lijst toegevoegd als door diverse oorzaken 50% van de bomen uitvalt.
• Als we een straat herinrichten gaan we voor het behoud van de groenkwaliteit. Er is een hele reeks aan oplossingen. Niet alleen het terugplanten van bomen maar ook het maken van creatieve ontwerpen, groenvakken, hagen en tuinen. In beginsel groen terug brengen in de straat, als het niet anders kan op een andere plek. Het groen terugbrengen is een uitgangspunt bij articipatieprocessen. Afwijken is mogelijk, maar is een bevoegdheid van het college.
• De gewenste groenkwaliteit wordt bepaald per project vanuit visie op de buurt, ecologische structuur, groenvisie etc.
• Het behouden van groenkwaliteit kost geld. Bij de ramingen zal voortaan rekening gehouden moeten worden met de kosten van de terug te brengen groenkwaliteit.

In het beleidskader ‘Juiste boom op de juiste plek’ wordt aangegeven dat “projectenherinrichting woonstraten” voortaan inclusief groencompensatie worden geraamd. In het investeringsprogramma 2018-2022 is dit in de ramingen voor de toekomstige herinrichtingen van woonstraten direct verwerkt. In het investeringsprogramma 2018-2022 is daarvoor € 1,1 miljoen opgenomen. Als compensatie voor het al in gang gezette project Generaal Spoorlaan overwegen het college aan de gemeenteraad € 150.000,- extra ter beschikking te stellen voor groencompensatie. Dit bedrag is opgebouwd uit de inschatting van de vermindering van het aantal bomen (ca. 100 bomen à € 1500,-).

Afgelopen periode is de verhoging van de groenkwaliteit nadrukkelijk meegenomen in diverse projecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de herinrichting van park Hofrust; het landschapsplan Wilhelminapark en de herontwikkeling van het Bogaardplein.