De Woningwet 2015 schrijft voor dat elk jaar nieuwe prestatieafspraken gemaakt worden tussen de gemeente en de daarin werkzame corporaties. De vorige afspraken, ondertekend in 2016, zijn tot stand gekomen na een intensief en langdurig proces. Wat toen is vastgelegd heeft over het algemeen een langere looptijd dan een jaar. De nu voorliggende prestatieafspraken zijn dan ook een herijking van de bestaande prestatieafspraken.

Het rijk heeft prioriteiten benoemd die idealiter in de woonvisie en de lokale prestatieafspraken hun plek zouden moeten vinden. Het gaat om de volgende prioriteiten: 1) betaalbaarheid en beschikbaarheid, 2) wonen en zorg, 3) duurzaamheid en 4) leefbaarheid. Op al deze terreinen zijn de afspraken gemaakt.

Voor 2018 zijn de volgende afspraken benoemd:
* Corporaties behouden circa 8.400 sociale huurwoningen, waarvan minimaal 85% betaalbaar (tot de aftopgrenzen).
* Partijen spannen zich in om de doorstroming vanuit de sociale voorraad te bevorderen.
* In 2018 wordt het Lokaal Maatwerk herijkt, waarbij o.a de mogelijkheden worden onderzocht voor het wel of niet behouden van de voorrang voor minima en het mogelijk toevoegen van voorrang voor huurders die te duur wonen.
* Door enerzijds het wegvallen van de voorrangsverklaring voor statushouders in de Huisvestingswet en de gelijktijdige handhaving van de gemeentelijke wettelijke verplichting voor deze huisvesting, is extra inzet van de gemeente vereist.
* De gemeente zal de corporaties als partners betrekken bij de toekomstige herontwikkeling van de centrale assen voor het Haven- en Centrumgebied rond het Station. De inzet is behoud van 30% sociale woningvoorraad in de stad.
* De gemeente en de corporaties onderzoeken in 2018 samen de mogelijkheden voor de realisatie van opstapwoningen voor Rijswijkse jongeren, kwetsbare mensen, statushouders en andere groepen.
* Onderzoek naar uitbreiding van de flatcoach naar meer complexen en naar een wijk.
* Gemeente en corporaties stellen capaciteit en geld beschikbaar voor de aanpak van de toegankelijkheid en veiligheid van seniorencomplexen.
* Overlegstructuur om de doelstelling ‘langer zelfstandig wonen’ vorm te geven en de samenwerking te versterken.
* Gemeente en corporaties onderzoeken in 2018 maatregelen ter preventie van armoede en huurschulden.
* De gemeente stelt in het 2e kwartaal van 2018 een visie vast voor verduurzaming van de woningvoorraad en de daarvoor benodigde energietransitie. Corporaties hebben medio 2018 een aanpak gereed voor verduurzaming van de totale voorraad tot 2050 (Aedes routekaart), die met de overige partijen wordt gedeeld.
* Partijen stimuleren bewoners om verantwoordelijkheid te nemen voor verlaging van het energieverbruik en woonlasten.
* Bestrijding van ernstige woonoverlast is een speerpunt. De gemeente en corporaties sluiten medio 2018 een ‘Convenant Woonoverlast’ over de aanpak van ernstige overlast vraagstukken door overlastgevers en psychische kwetsbaren.
* De burgemeester benut de nieuwe juridische instrumenten voor het bestrijden van ernstige gevallen van woonoverlast.

Bron: Gemeente Rijswijk