De fracties Gemeentebelangen en Rijswijk Belang hebben aan het College aandacht gevraagd voor het zogenaamde concept van “microwoning”. Een woning van 28 tot 33 vierkante meter, beschouwd als een betaalbaar woonproduct voor met name jongeren. Naast Amsterdam, vind je ook microwoningen in Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. Daar is het concept een succes gebleken.

Op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, willen de fracties de volgende vragen stellen:

1. Is het u bekend dat op de vraag van #RijswijkNextVlogger Tianne “Goedkope huizen voor jonge starters?” alle lijsttrekkers volmondig ‘ja’ hebben geantwoord bij de afgelopen verkiezingscampagne2?
2. Bent u het met ons eens dat het woonconcept “microwoning” kan bijdragen aan de vraag die jongeren hebben die op zoek zijn naar een betaalbare woning in Rijswijk? Zo nee, waarom niet?3. Kunt u op basis van woononderzoek onderbouwen hoe groot de vraagbehoefte naar het woonconcept “microwoning” kan zijn? Antwoord graag motiveren.4. Hebben zich op dit moment marktpartijen bij onze gemeente gemeld? Bent u (bereid om) in gesprek (te gaan) met marktpartijen die dit woonconcept ontwikkelen? Antwoord graag motiveren.
4. Het Havengebied in de Plaspoelpolder is wat onze fracties betreft een uitstekende locatie om met microwoningen te experimenteren. Het concept past ook binnen de gebiedsvisie Plaspoelpolder. Is uw college het daarmee eens? Bent u bereid om actief met de betreffende vastgoedeigenaren en ontwikkelaars het woonconcept “microwoning” voor dit gebied te bespreken en de raad hierover te informeren omtrent de resultaten?
5. Ziet u vergelijkbare concepten in de markt ook voor andere doelgroepen op dit moment aangeboden worden waar we in Rijswijk van kunnen profiteren? Zo ja, kunt u een aantal voorbeelden geven wat kansen biedt?