Onafhankelijk Rijswijk heeft er naar zijn zeggen een ‘tandje’ bijgezet om Haaglandia te redden. De club dreigt de exploitatievergunning kwijt te raken omdat burgemeester Michel Bezuijen, in het kader van de Bibob, die niet wil verlenen. De volgende brief van Dick Jense, die overigens een aardig beeld van het hele dossier geeft,  is naar Bezuijen verstuurd.

Rijswijk, 6 december 2015 Geachte burgemeester, Door mij werd kennis genomen van de uitspraak van de voorzieningenrechter in de door Haaglandia aangevochten beslissing van de gemeente Rijswijk “afwijzing aanvraag voor een exploitatievergunning en de Drank- en Horecawetvergunning”.

De uitspraak lezende kom ik tot de navolgende opmerkingen c.q. conclusies. De rechter stelt vast dat: – “reeds in 2013 de benodigde vergunningen waren verlopen. Haaglandia diende daarom in 2013 een vergunningaanvraag in die, omdat de aanvraag niet compleet was, niet kon worden verstrekt”. – “op 10 januari 2014 vraagt verzoekster wederom om de vergunningen en worden de eerder ontbrekende stukken overlegd.

Dan volgt een advies van de officier van justitie aan de gemeente Rijswijk om advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau Bevordering integriteitsbeoordelingen met betrekking tot de bestuursleden van de vereniging”. – “op 20 oktober 2014 het Bibob-advies is aangevraagd.

Het Bibop-advies dateert van 4 februari 2015. Bij brief van 20 maart 2015 heeft Bureau-Bibob aanvullend geadviseerd”. De gemeente heeft op de aanvragen om vergunningen afwijzend beslist op grond van artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob). De conclusie van dit advies is: “dat er ernstig gevaar bestaat(!) dat de gevraagde vergunningen mede zullen worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, de zogenaamde a-grond (artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de wet Bibop).” (Als de hierboven aangehaalde aangevoerde bewering in het advies zo zijn, dient dit naar mijn mening dan ook onomstotelijk bewezen te worden of zijn).

In het verslag van de rechtbank wordt, bij monde van Haaglandia gemeld dat “er geen ernstig gevaar meer bestaat (mocht dit al het geval zijn geweest D.J.) omdat er geen samenwerkingsverband meer is met de heer Fens en de fiscale administratie inmiddels op orde is. De heer Fens heeft geen bestuursfunctie meer, er is alleen een achtergestelde geldlening. Haaglandia erkent dat haar fiscale administratie in de periode juli 2011 tot en met juni 2013 niet op orde was. De toenmalige penningmeester heeft deze functie niet behoorlijk uitgevoerd en is uit functie ontheven.

De boetes van de Belastingdienst zijn op nihil gesteld. Haaglandia is met de Belastingdienst in gesprek over vermindering van de aanslagen”. De voorzieningenrechter spreekt zich in het voordeel van Haaglandia uit en betrekt daarbij – onder andere – het gegeven dat de gemeente Rijswijk toegeeft, sinds de gedane uitkomst van het (aanvullend) Bibop-advies, 3 maanden heeft geduurd voordat de gemeente Rijswijk het voornemen heeft geuit om de aanvraag van Haaglandia af te wijzen! Ook stelt de rechter dat het vertrek van de heer Fens uit het bestuur; de toezegging van de Belastingdienst om de boetes op nihil te stellen en in gesprek is over de belastingaanslagen, mogelijk een ander licht op de zaak werpen voor de gemeente Rijswijk. Bovenstaande in acht nemende veroordeelt de voorzieningenrechter de gemeente Rijswijk tenslotte in de gemaakte proceskosten van Haaglandia.

Bovenstaande in acht nemende is mijn conclusie: – dat de gemeente de voetbalclub Haaglandia zonder voldoende aanwijsbare reden ernstig benadeelt; – dat “mogelijk ernstig gevaar voor mogelijke strafbare feiten of het risico daarop” volstrekt onvoldoende grondslag is om de gevraagde vergunningen te weigeren; – dat, indien er geen vaststaand strafbaar bewijs te leveren is ten aanzien van de heer Fens, het de gemeente zou sieren Haaglandia te melden dat om die reden vertrek uit zijn bestuursfunctie ook niet noodzakelijk is; – het van groot belang is voor honderden sporters en vrijwilligers bij Haaglandia, dat deze club volledig functionerend kan blijven voortbestaan. Ik roep U dan ook op om met spoed met Haaglandia in gesprek te gaan en daarin “spijkers met koppen te slaan” dusdanig dat de benodigde vergunningen kunnen worden verstrekt. Met vriendelijke groet, Dick Jense Cc. Gemeenteraad