Het Rijswijkse College vindt het nog niet raadzaam om de beleidsevaluatie van het parkeerbeleid te beginnen. Dit wordt verteld in een brief aan de gemeenteraad. In het tweede kwartaal van 2017 is een knelpuntenevaluatie gehouden. In deze fase wordt nagegaan of het beleid de gewenste effecten heeft opgeleverd. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden wordt in de eerste plaats een parkeerdrukmeting gehouden. Daarnaast worden er gesprekken gehouden met interne en externe stakeholders.

De brief meldt ook dat op basis van de praktijk in andere steden dat een nieuw parkeerregime minimaal één jaar dient te functioneren voordat zinvol kan worden vastgesteld wat de effecten van het nieuwe beleid zijn. “Het nieuwe parkeerbeleid in Rijswijk is in januari/februari 2017 gestart. Per 1 september 2017 wordt een tweetal grote wijzigingen ingevoerd in de vorm van gratis parkeren in de reductiezones (nultarief) en de vrijwilligersregeling. Een evaluatie in september 2017 is daarmee niet zinvol. Het tijdpad van de beleidsevaluatie is daarom gewijzigd. In de aanpak voor de evaluatie wordt uitgegaan van het uitvoeren van de parkeerdrukmeting en de interviews in de periode december 2017 – februari 2018. Het bespreken van de uitkomsten met de raad en formele besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie zal plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezingen.”

Scanvoertuig
“De gemeente Rijswijk is in februari 2017 over gegaan op fiscaal en digitaal parkeren. Vanaf dat moment vindt de uitgifte en controle van parkeerrechten volledig op kenteken plaats. Om dit mogelijk te maken heeft Rijswijk in 2016 een scala aan hard- en software aangeschaft en geïmplementeerd: parkeerautomaten inclusief kentekeninvoer op straat, een digitaal vergunningensysteem, een parkeerrechtendatabase en een digitaal handhaafsysteem. Voor de handhaving op straat wordt vooralsnog gebruik gemaakt van smartphones. De inzet van een scanvoertuig is een vervolgstap die momenteel wordt onderzocht.“

“Met de gemeenteraad is afgesproken dat het nieuwe parkeerbeleid/nieuwe parkeersysteem geëvalueerd wordt. Het is in deze fase te vroeg om na te gaan of de doelen bereikt zijn en/of het beleid de gewenste effecten heeft opgeleverd. Bewoners, ondernemers en bezoekers zijn al jarenlang gewend aan een verdeling van de parkeerplaatsen en bijbehorende regels. Het duurt gewoon even voordat iedereen zijn/haar weg in de nieuwe parkeersituatie gevonden heeft. Het nieuwe parkeerregime dient minimaal één jaar te functioneren.”