mainImage

Wilhelminapark: algen geen probleem meer, teveel ganzen wel

Afbeelding is niet meer beschikbaar
11 april 2018, 11:28 uur
Algemeen

De zwemplas in het Wilhelminapark te Rijswijk kende jarenlang een slechte zwemwaterkwaliteit. Deze slechte zwemwaterkwaliteit werd met name veroorzaakt door de structurele aanwezigheid van blauwalgen en fecale bacteriën. Dit was reden voor de provincie om een permanent negatief zwemadvies uit te vaardigen voor het Wilhelminapark. Er was zelfs sprake was van het mogelijk afvoeren van deze locatie van de zwemwaterlijst, hetgeen door inspanningen van Delfland werd voorkomen.

Mede met het oog op de ontwikkeling van de wijk Rijswijk-Buiten en de daarmee gepaard gaande toenemende behoefte van recreanten om zonder gezondheidsrisico’s te kunnen zwemmen en recreëren in en rond de zwemplas van het Wilhelminapark hebben Delfland, de gemeente Rijswijk en de Omgevingsdienst Midden-Holland in 2015 de handen ineengeslagen om de geconstateerde problemen aan te pakken.

In een landelijk onderzoek van de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) naar de invloed van watervogels op de bacteriologische waterkwaliteit van zwemwater werd in deze periode ook de plas van het Wilhelminapark onderzocht. Dit onderzoek toonde een duidelijk verband aan tussen de hoeveelheid ganzen in dit gebied, de troebelheid van het water in de plas en de aanwezigheid van ziekteverwekkers.

Aanpak van de grote en nog steeds groeiende ganzenpopulatie bij de plas Wilhelminapark was daarmee een voorwaarde om het uitgevoerde maatregelenpakket te laten slagen. Afgesproken werd dat de substantiële kosten van de maatregelen in de zwemplas ter hoogte van €450.000,- werden gedragen door Delfland. De gemeente Rijswijk committeerde zich aan het terugdringen van de ganzenpopulatie en het uitvoeren van beheer en onderhoud van de plas Wilhelminapark.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de in de plas uitgevoerde maatregelen zeer succesvol zijn geweest. Gedurende het zwemseizoen 2017 Wilhelminapark was er geen sprake van blauwalgen in de plas en er waren geen bacteriologische overschrijdingen. Dit succes is vooral te danken aan het feit dat de beschreven maatregelen zeer recent zijn uitgevoerd. Een groot punt van zorg voor Delfland is in deze context de ganzenpopulatie in het Wilhelminapark. Er is geen sprake van een teruggedrongen populatie ten opzichte van de periode 2015/2016 zoals afgesproken. Het strand en de ligweide bij de plas vol liggen met fecaliën van ganzen, die afspoelen in de plas. Daarnaast houden de ganzen zich op in de plas zelf, waardoor fecaliën ook direct in het zwemwater terecht komen. Niet- of onvoldoende ingrijpen op de ganzenpopulatie betekent zoals eerder aangegeven een direct gevaar voor de gezondheid van zwemmers en andere recreanten in en om de plas. Daarnaast dreigt de investering van Delfland in het Wilhelminapark door de ganzenoverlast teniet te worden gedaan.

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland

 


Foto: Digitaal Dagblad