Marieke Alberts (GroenLinks): “Wel degelijk gesproken met bewoners en ondernemers”

mainImage
Marieke Alberts (GroenLinks): “Wel degelijk gesproken met bewoners en ondernemers”

Na de presentatie van het afgelopen parkeerbeleid leken de oppositiepartijen geen goed woord over te hebben voor de plannen voor het toekomstige beleid. Vooral het feit dat er niet naar bewoners en ondernemers is geluisterd volgens de oppositie, was een doorn in het oog. De grootste coalitiepartij Groen Links reageert in de persoon van fractievoorzitter Marieke Alberts desgevraagd op de presentatie en de kritiek van de oppositie.

“Het autobezit is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. En in Rijswijk is dat autobezit veel hoger dan in de ons omringende gemeenten. In de afgelopen periode is er, ook in de raad, te weinig aandacht geweest om een nog verdere stijging van het autobezit (en daarmee de parkeerdruk) te voorkomen. En aan onderwerpen als beeld- en luchtkwaliteit en het omzetten van parkeerplaatsen in bijvoorbeeld spelen of groen is in het parkeerbeleid niet of nauwelijks aandacht besteed. Dat is slecht voor de leefbaarheid, slecht voor onze gezondheid en slecht voor het imago van onze stad. Een mogelijkheid om het aantal auto’s in Rijswijk te verminderen, is het toepassen van een zogenaamde 'progressieve tariefstructuur'. Nadat Den Haag een aantal jaren geleden de tweede vergunning duurder had gemaakt, nam het autobezit af. Parkeerdruk bleek daar geen reden om af te zien van een tweede en volgende auto, een duurdere vergunning wel. Door dat hogere tarief gingen mensen nadenken of een tweede auto echt nodig is. Dat past in de aanbeveling uit de evaluatie om het aantal vergunningen per adres te beperken in buurten als Cromvliet, Leeuwendaal en de Bomenbuurt, waar “de parkeerdruk primair wordt veroorzaakt door de momenteel ‘onbeperkte’ uitgifte van parkeervergunningen.”Het autoparkeren legt veel beslag op publieke ruimte. Alberts: “Sturen op het benutten van parkeren op eigen terrein” is een andere aanbeveling uit de evaluatie. Autobezitters die beschikken over een eigen garage stallen nu vaak hun auto in de openbare ruimte, zodat ze hun garage voor andere dingen kunnen gebruiken. We zouden met die openbare ruimte ook iets anders kunnen doen. Empaction, het bedrijf dat de evaluatie uitvoerde, heeft naar eigen zeggen wel degelijk gesproken met winkeliers, ondernemers en bewoners. Die “externe sleutelfiguren” gaven aan dat er “meer en structureel aandacht nodig is voor communicatie over parkeren”, zo lees ik in de evaluatie. “Gebruiksvriendelijkheid van het parkeersysteem moet centraal en hoog op de agenda staan bij alle keuzes die op korte en lange termijn gemaakt gaan worden. Het vroegtijdig consulteren en participeren van de diverse belanghebbenden is hierbij cruciaal.”


Foto: Digitaal Dagblad