Rijswijks Dagblad | D66 Rijswijk: aandacht zzp'ers door coronacrisis

D66 Rijswijk: aandacht zzp'ers door coronacrisis

mainImage

Raadsleden Martine Koopman en Elze Woudstra (D66 Rijswijk) hebben schriftelijke vragen gesteld over de economische gevolgen voor zelfstandigen van het Coronavirus in Rijswijk.

“Het coronavirus en de maatregelen om het virus in te dammen raken ons allemaal. Onze volksgezondheid staat uiteraard voorop, maar het is daarnaast ook van belang dat we voor alle inwoners en bedrijven van de gemeente Rijswijk de economische schade zo beperkt mogelijk weten te houden. Een aanzienlijk deel van de economische schade komt neer bij zelfstandigen. Het flexibele werk maakt hen extra kwetsbaar voor onvoorziene tegenslag zoals door het coronavirus. Daarnaast is het in ons aller belang dat zij alle maatregelen volledig opvolgen, ook als dat voor hen direct een financiële tegenvaller oplevert.”

“Om de schade te beperken heeft het kabinet in een brief op 12 maart uiteengezet welke maatregelen genomen gaan worden of reeds in werking zijn om de economische schade van het coronavirus te beperken. Voor zelfstandigen wordt daarbij naast uitstel van belastingafdracht verwezen naar de mogelijkheid die gemeenten hebben om hun inkomen of bedrijfskapitaal tijdelijk aan te vullen via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (bbz). Dit kan een belangrijke manier zijn om ervoor te zorgen dat zelfstandigen deze situatie goed doorkomen.” 

“Een uitkering aanvragen voor het bbz is echter een tijdrovend proces. De gemeente heeft dertien weken de tijd om te reageren op een aanvraag en daarna kan de gemeente de periode waar nodig met nog eens dertien weken verlengen. Dat duurt te lang om adequaat hulp te kunnen bieden aan noodlijdende zelfstandigen. Daarom pleit D66 voor prioriteit bij de gemeente voor deze groep en wil D66 dat de gemeente zich inspant voor een snellere doorlooptijd van de bbz-procedure.”

Daarom heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het College:

1. Bent u bekend met de kabinetsbrief van 12 maart aangaande de economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus, waarbij voor zelfstandigen verwezen wordt naar het Besluit bijstandverlening zelfstandigen?

2. Bent u het met de fractie van D66 eens dat de volksgezondheid in deze situatie voorop staat, maar dat overheden op alle niveaus ook oog moeten hebben voor het zo veel mogelijk beperken van de economische schade als gevolg van het coronavirus?

3. Wat is op dit moment de gemiddelde doorlooptijd bij de aanvraag van een bbz-procedure in de gemeente Rijswijk?

4. Bent u bereid zich in te spannen om deze doorlooptijd te verminderen om zo noodlijdende zelfstandigen snel van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld door meer capaciteit in te zetten?

5. Bent u bereid zich in te spannen om deze regeling bekend te maken bij zelfstandigen? Zo ja, op welke manier?

 


Foto: Stockfoto