Rijswijks Dagblad | Vragen GroenLinks Rijswijk over natuurwaarden

Vragen GroenLinks Rijswijk over natuurwaarden

mainImage

De Rijswijkse fractie van GroenLinks heeft aan het college vragen gesteld over het verlenen van omgevingsvergunningen. De indieners namens GroenLinks, Hanneke van der Kooij en Marieke Alberts, willen weten of bij het verlenen van omgevingsvergunningen gemeenten moeten kunnen nagaan of er bij de betreffende ontwikkelingen geen beschermde natuurwaarden aangetast worden.

“Er moet dan een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) nodig zijn om de ontwikkeling door te laten gaan. Daarbij voert het bevoegd gezag (meestal de provincie) een natuurtoets uit om te beslissen of de Vvgb wordt toegekend. Als er geen Vvgb nodig is, mag de gemeente zelf de omgevingsvergunning aan de initiatiefnemer verlenen.”

Verder meldt GroenLinks dat uit onderzoek van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is gebleken  dat de gemeente Rijswijk tekort schiet waar het gaat om de uitvoering van wettelijke natuurtaken. “In Rijswijk worden de bestaande natuurwaarden namelijk niet gemonitord en beschermde dier- en plantsoorten zijn niet in kaart gebracht. Hierdoor kan niet goed gecontroleerd worden of hier bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wel voldoende rekening mee gehouden is. GroenLinks vindt het belangrijk dat hier verbetering in komt, omdat beschermde soorten juist vanwege hun kwetsbaarheid beschermd zijn.”

GroenLinks stelt de volgende vragen:

1) Hoeveel procent van de omgevingsvergunningen in Rijswijk zijn met een Vvgb afgegeven, sinds de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in 2010 in werking is getreden?
2) Hoe kan de gemeente goed beoordelen of een natuurtoets nodig is als de bestaande natuurwaarden en de gegevens over beschermde dier- en plantsoorten niet bekend zijn?
3) Is het college het met GroenLinks eens dat deze gegevens wel bij de gemeente bekend moeten zijn om de wettelijke taak op het gebied van omgevingsvergunningverlening goed uit te voeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer en hoe gaat de gemeente dit in uitvoer brengen? In de Nota Dierenwelzijn staat dat er alleen “uitgebreid ecologisch onderzoek” wordt gedaan “als het bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan. (...) Als het bouwplan niet afwijkt van het bestemmingsplan dan vindt er in Rijswijk een veel lichtere ecologische toets plaats en de gemeentelijke vakafdeling erkent dat dit eigenlijk vreemd is. Zij pleit er dan ook voor om in alle gevallen een zorgvuldige ecologische toets uit te voeren.”
4) Is dit verschil nog steeds aanwezig? Zo ja, vindt het college dit ook vreemd?
5) Hoe en wanneer gaat het college ervoor zorgen dat bij elke ruimtelijke ingreep een zorgvuldige ecologische toets wordt gedaan?