Vragen PvdA over aanpak taalontwikkeling Rijswijkse kinderen

4 September 2020, 18:45 uur
Lokaal
mainImage
ANP

Op 7 september vindt de start van de Week van de Alfabetisering plaats; dit jaar onder de nieuwe naam Week van Lezen en Schrijven.

Wil van Nunen van de Rijswijkse PvdA-fractie constateert dat ook in Rijswijk dringend behoefte is aan een effectieve aanpak laaggeletterdheid voor zowel jonge inwoners (gericht op preventie) als volwassenen.

“Wethouder Besteman heeft naar aanleiding van vragen van de PvdA-fractie toegezegd een nieuwe aanpak in het najaar te presenteren. Veel gemeenten, zoals Den Haag, gebruiken het programma Voorleesexpress om taalontwikkeling bij kinderen in de thuissituatie te stimuleren. De fractie heeft begrepen dat er zeer regelmatig bij de Haagse Voorleesexpress verzoeken vanuit Rijswijk komen om mee te mogen doen. Dat is op zich vreemd, omdat Rijswijk haar eigen programma Taalvisite heeft, dat in opzet erg lijkt op de Voorleesexpress. In deze maand start de training voor nieuwe vrijwilligers. Rijswijkse gezinnen, die meedoen worden aangemeld door scholen en peuterspeelzalen”, aldus Van Nunen.

De PvdA in Rijswijk heeft hierover de volgende vragen:

1. Hoeveel Rijswijkse gezinnen hebben de afgelopen jaren meegedaan aan Taalvisite? Is onderzoek gedaan naar het effect van dit programma op de taalontwikkeling en leesbevordering van kinderen? Zo ja, door wie en wat zijn de uitkomsten?
2. Hoe vindt voorlichting aan scholen, maatschappelijke instellingen e.d. plaats om gezinnen aan te melden? Is, gezien het beroep dat men in Rijswijk op de gemeente Den Haag doet, een verbeterslag wenselijk?
3. We lezen op de site van de bibliotheek Rijswijk dat begin september nog vrijwilligers worden geworven voor de training die over een paar weken begint. Is er voldoende aanbod van vrijwilligers in relatie tot de vraag van scholen en peuterspeelzalen? Zo nee, welke oplossingen ziet u dan (bv. facilitering)?
4. Wanneer kan de Raad uw plan Laaggeletterdheid tegemoet zien en welke plaats en daarbij behorende ondersteuning heeft preventie van taalachterstanden in dit plan?