Visie wethouder verenigingsgebouwen op sportaccommodaties accoord

21 March 2023, 21:53 uur
Lokaal
mainImage

De gemeenteraad heeft vanavond een amendement met dertig stemmen unaniem aangenomen met betrekking tot de visie op de rol van de gemeente op verenigingsgebouwen op gemeentelijke sportaccommodaties. Ook het raadsvoorstel op dit onderwerp van wethouder Larissa Bentvelzen werd aangenomen. 

(Een amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het College aan de raad wordt voorgelegd of van een initiatiefvoorstel). 

Het amendement luidt als volgt. 

De bovenstaande redenen maken dat wij van mening zijn dat wij als gemeente de verenigingen moeten helpen met het vaststellen van een andere beheersstructuur van hun accommodaties We willen inzetten op basis van de kwaliteits- en duurzaamheidseisen van deze tijd. Er moet sprake zijn van multifunctioneel gebruik, waarbij ook samenwerking wordt gezocht met commerciële partijen, om ervoor te
zorgen dat de exploitatie positief is. Dat moet er ook voor zorgen dat er zo min mogelijk leegstand op de sportaccommodaties is.

Voor de exploitatie en beheer van de multifunctionele accommodaties zien wij op dit moment verschillende mogelijkheden:
• Een huurconstructie waarbij de gemeente bouwt en exploiteert
• De vereniging bouwt en exploiteert (eventueel met een subsidie)
• Een stichting/vve , al dan niet via een commerciële partner, bouwt en exploiteert.

Vervolg
Samen met de sportverenigingen werken wij aan een verdere uitwerking( incl kostenindicaties) van deze visie op verenigingsgebouwen op
buitensportaccommodaties. 

VVD fractie Rijswijk
D66 fractie Rijswijk
Groen Links fractie Rijswijk
PvdA fractie Rijswijk
Wij. Rijswijk fractie

Toelichting:
Partijen zijn blij met de startnotitie, maar zijn van mening dat de gemeente te snel kiest voor de rol van eigenaar/verhuurder. Die keuze kan later gemaakt worden op basis van resultaat overleg met verenigingen en meer informatie oa op het gebied van de
financiële gevolgen van zo’n besluit.