mainImage

Rekening met visuele beperkingen op Bogaardplein?

17 september 2021, 19:10 uur
Lokaal

Wij.Rijswijk heeft kennis genomen van een ingezonden brief in het Rijswijks Dagblad.

In deze brief staat vermeld dat er tijdens de verbouwing van het Bogaardplein geen rekening is gehouden met de toegankelijkheid van het winkelcentrum voor mensen met een visuele beperking. Na deze constatering heeft de briefschrijver de vraag gesteld of er een duidelijke afscheiding gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door er een gidslijn te plaatsen aan de andere kant van het voetpad, zodat
er duidelijk onderscheid is tussen de verschillende verkeersstromingen? De gemeente heeft per email laten weten dat zij hier niet aan gaat beginnen. Ook onze fractie heeft geconstateerd dat het Bogaardplein niet goed is ingericht voor mensen met een (visuele) beperking. Dit kan in de toekomst zorgen voor onveilige situaties. Wij.Rijswijk is van mening dat de gemeente Rijswijk voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Dit leidde tot vragen van Wij en antwoorden van het College

1. Is de klacht bij de gemeente bekend?
Ja, de omgevingsmanager heeft in mei 2021 met deze mevrouw contact gehad.

2. Bent u met ons eens dat het Bogaardplein voor iedereen toegankelijk moet zijn?
Ja, het Bogaardplein moet voor iedereen toegankelijk zijn.

3. Bent u van mening dat de verkeerssituatie voor mensen met een (visuele) beperking op het Bogaardplein goed is ingericht?
Het verkeersbeleid van Rijswijk schrijft voor dat er voorzieningen voor mensen met een (visuele) beperking dienen te worden aangebracht rondom stations en OV-haltes. Het Bogaardplein valt daar niet onder. Er zijn daarom geen specifieke voorzieningen aangebracht. Qua materialisatie is wel onderscheid gemaakt tussen het fietspad (asfalt) en het voetpad (klinkers). Gezien de klacht is de situatie voor verbetering vatbaar. Daar gaan we graag nader over in overleg, zie ook beantwoording onder punt 6.

4. Wat is de reden dat er geen duidelijke afscheidingen door bijvoorbeeld een gidslijn tussen de verkeersstromingen zijn aangebracht?
Het Bogaardplein valt niet onder de onder punt 3. genoemde locaties waar conform het gemeentelijk beleid speciale voorzieningen voor mensen met een (visuele) beperking vereist zijn. Fysieke afscheidingen zorgen voor fietsers voor mogelijk valgevaar en voor voetganger voor
mogelijk struikelgevaar.

5. Waarom wordt eerst een voorstel door de gemeente gedaan een ribbel(tegel)pad te plaatsen en wordt enkele dagen later aangegeven dat de gemeente daar niet aan gaat beginnen?
Na de mail van mevrouw heeft de omgevingsmanager contact opgenomen met mevrouw om de situatie beter te begrijpen. Het voorstel voor een ribbel(tegel)pad is daarbij als suggestie genoemd naar mevrouw om de toetsen of dit een oplossing zou kunnen zijn die werkt. Er is daarbij geen toezegging gedaan. Zoals toegelicht onder punt 4 is er geen duidelijk beleid op basis waarvan ribbel(tegel)paden op het Bogaardplein te rechtvaardigen zijn. Dit is aan mevrouw teruggekoppeld.

6. Welke maatregelen gaat het college nemen om het Bogaardplein en het winkelcentrum voor iedereen toegankelijk te maken? Wordt hier ook rekening gehouden met alle mindervaliden?Voor het Bogaardplein is de projectorganisatie op 25 augustus jl. in gesprek gegaan met mevrouw en twee vertegenwoordigers van de Oogvereniging. Door de situatie ter plekke te bekijken wordt getracht een goede oplossing vinden; daar wordt momenteel aan gewerkt. Voor de rest van het stadscentrum zijn de plannen nog in schetsontwerp fase. In het najaar start de fase van een voorlopig ontwerp, de omgevingsmanager zal met de Oogvereniging (en eventueel met mevrouw)
ook deze plannen doorspreken.

7. Wordt in de inrichting ook rekening gehouden met spelende kinderen? Wordt er bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat zij niet zomaar de fietspaden op rennen?
Ja, er komen extra maatregelen voor zowel de spelende kinderen als de fietsers. Voor de fietsers worden er aan het begin en einde van het fietspad borden en wegmarkeringen geplaatst met de tekst: “Let op, spelende kinderen”. Voor de spelende kinderen wordt aan het einde van elk rubber pad belijning aangebracht met het woord ‘STOP’. Deze maatregelen vinden plaats voor opening van het plein