College reageert op vragen over grootschalige bomenkap

18 March 2023, 11:49 uur
Lokaal
mainImage
Archieffoto van een grootschalige bomenkap

Binnenkort (komende maart) staat er grootschalige kap gepland in het NNN-natuurgebied aan de Jan Thijssenweg te Den Haag (ook wel ‘Vogelbosje’ genoemd). Het gaat om 347 bomen waarvoor nog geen compensatieplan bestaat. Tegen deze plannen van de gemeente Den Haag hebben onder andere de provinciale fracties van GroenLinks en PvdA onlangs bezwaar gemaakt.

"GroenLinks begrijpt dat het groen waar het hier over gaat niet op grondgebied van Rijswijk ligt. Wél zien wij het belang van dit bos voor omwonenden. Voor hen heeft het gebied een natuur- en recreatiefunctie", aldus de fractie.  Kijken we naar de gemeentegrenzen, dan past dit gebied gevoelsmatig meer bij Rijswijk dan bij Den Haag. Wij merken dan ook dat er onrust en zorgen leven bij inwoners van wijken Cromvliet en Leeuwendaal.

"De met de kap te realiseren bestemming ‘waterberging’ is in onze ogen opmerkelijk, aangezien groen en bomen van nature zorgen voor een effectieve waterberging. Het eventuele verdwijnen van het gebied heeft wellicht ook een impact op het water- en natuurbeleid van de gemeente Rijswijk. Daarnaast vervult het bos een belangrijke rol op het gebied van luchtkwaliteit, geluidsdemping van
nabij liggende wegen, én biodiversiteit. Het draagt niet voor niets de naam ‘Vogelbosje’. Verdwijnen deze bomen, dan blijft er in de omgeving bar weinig ruimte over voor vogels en andere dieren". 

GroenLinks stelde vragen aan het College waarop inmiddels werd geantwoord.

1. Is het college bekend met de voorgenomen plannen aan de Jan Thijssenweg?

Ja, deze locatie betreft Haags grondgebied en maakt onderdeel uit van project de Vlietzone en van het NatuurNetwerkNederland (NNN). Van zowel de Vlietzone als de NNN is de Provincie regisseur danwel bewaker.

2. Deelt het college onze zorgen over de plannen met het gebied aan de Jan Thijssenweg? Hoe ziet het college de impact van de plannen op het water- en natuurbeleid van de gemeente Rijswijk?

Aangezien dit Haags grondgebied betreft kennen wij dit project niet goed genoeg om hier inhoudelijk op te reageren. Deze plannen hebben verder geen invloed op ons beleid.

3. Is het college bereid uit naam van de inwoners van Rijswijk haar zorgen te uiten over de plannen?

Nee, indien er sprake is van een kapvergunning of melding kunnen inwoners van Rijswijk op de reguliere manieren bezwaar aantekenen tegen het besluit om bomen te kappen. Daarnaast is het voor bewoners mogelijk om hun zorgen kenbaar te maken aan het college van B&W van de
gemeente Den Haag.

4. Is het college bereid in gesprek te gaan met provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag over alternatieven voor de bomenkap?

Nee, dit is een afweging die de gemeente Den Haag moet maken, waarbij de Provincie een rol speelt en de gemeente Rijswijk niet.