Zuid-Holland wil inheemse plant- en diersoorten beter beschermen

23 March 2023, 09:00 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Nationaal Park Hollandse Duinen

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben nieuwe afspraken gemaakt over het natuurbeleid. Daarmee wil de provincie inheemse planten- en dierensoorten beter beschermen, behouden en beheren. Binnen natuurgebieden, maar ook daarbuiten.

Het gaat bijvoorbeeld om weidevogels zoals grutto en kievit, die vooral te vinden zijn op het boerenland. Of aan soorten als gierzwaluw en egel, die vooral in de bebouwde omgeving voorkomen. Door vooraf na te denken over natuurinclusieve maatregelen en soortenmanagement wil de provincie de natuur in stedelijke gebieden versterken en tegelijkertijd zorgen dat maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw en energieopwekking, door kunnen gaan.

"Allereerst is dit nieuwe natuurbeleid goed nieuws voor de natuur", zegt Gedeputeerde Berend Potjer, verantwoordelijk voor natuur. "We vragen gemeenten om hier actief mee aan de slag te gaan. Bij het maken van ruimtelijke plannen moeten zij laten zien hoe zij de natuur betrekken, waardoor de plannen natuurinclusiever worden. En dat is ook goed nieuws voor onze inwoners, want op deze manier wordt hun omgeving prettiger en natuurlijker.”

Exotenbeleid

Het nieuwe beleid gaat ook over hoe wordt omgegaan met faunabeheer en invasieve exoten, planten en dieren die van nature niet voorkomen in Nederland maar door menselijk handelen hier terecht zijn gekomen. Minder bekend is het negatieve effect dat ze hebben op inheemse beschermde soorten. Gedeputeerde Meindert Stolk, verantwoordelijk voor fauna en exotenbeheer, is daar blij mee. "Het is goed dat we in één document soortenbescherming, faunabeheer en exotenbeleid combineren en dat in evenwicht brengen. Onze provincie wordt gekenmerkt door een kunstmatig landschap waarbij ingrijpen soms nodig is als de balans verstoord begint te raken. Bijvoorbeeld als er sprake is van te veel schade door grote aantallen dieren op landbouwgewassen of de natuur zelf, maar ook als er risico’s zijn voor de volksgezondheid en veiligheid. Dit soort aspecten kunnen ertoe leiden dat we af en toe moeten ingrijpen.”

Aan de totstandkoming van het nieuwe soortenbeleid is een lange maatschappelijke raadpleging voorafgegaan. De inbreng van uiteenlopende partijen, zoals natuurorganisaties, terreinbeheerders, faunabeheereenheid Zuid-Holland, wildbeheereenheden, omgevingsdiensten, landbouworganisaties, gemeenten, waterschappen en dierenbelangenpartijen is meegewogen in het nieuwe beleid.