Rijswijks Dagblad | Binnenkort cameratoezicht in Rijswijk?

Binnenkort cameratoezicht in Rijswijk?

mainImage
Politie kan 200.000 privé-camera’s gebruiken

Wellicht dat er binnenkort cameratoezicht zal zijn in Rijswijk. Het College heeft een nieuwe richtlijn ‘Cameratoezicht’ opgesteld. Cameratoezicht kan alleen worden toegepast wanneer het in een breder kader wordt toegepast en een andere aanpak niet voldoende gewerkt heeft.

Er hebben zich de afgelopen periode  een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die mede aanleiding zijn voor de actualisatie van de richtlijn. Hierin beschrijft de gemeente hoe ze om willen gaan met deze vorm van handhaving.

Voor het instellen van cameratoezicht zijn een drietal afwegingscriteria opgesteld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het gaat hierbij om noodzaak (wanneer andere maatrelen niet hebben gewerkt) , proportionaliteit (omvang van de criminaliteit, onveiligheid of overlast zo groot is dat het persoonlijke levenssfeer aantast) en subsidiariteit (gemeente is verplicht om voorrang te geven aan de maatregel die het minste inbreuk maakt op de privacy van burgers).

Bovendien is cameratoezicht is een dure maatregel. Omdat publiek cameratoezicht een verantwoordelijkheid is van de gemeente, zijn wij ook verantwoordelijk voor de kosten ervan. Daarbij kan gekeken worden naar de variant om camera’s tijdelijk in te zetten tijdens evenementen als een kermis, jaarwisseling en/of demonstratie.

 

 


Foto: Digitaal Dagblad